Od przepisów do pracowników

Bhp chyba wiąże się z każdą pracą, ale wraz z rozwojem przemysłu fabrycznego, który doprowadził do skupienia wielkiej liczby pracowników i do tego zastosowania znacznej energii mechanicznej często na małych przestrzeniach, przestrzeganie zasad bhp jest już absolutnie konieczne. Pierwsze powołanie Inspekcji Pracy w 1833 roku w Anglii pozwoliło na obowiązkowy nadzór nad warunkami pracy młodocianych, a następnie rozwój ustawodawstwa pozwolił na wprowadzenie kontroli bhp na każdym stanowisku pracy.

W Polsce bhp jest regulowane licznymi, szczegółowymi przepisami, które stanowią część składową prawa pracy. I tak osobne przepisy bhp dotyczą młodych pracowników i kobiet. Zawierają one np. wykazy prac, przy których nie wolno ich zatrudniać. Kierownictwo zakładu pracy ma obowiązek zapewnienia właściwych warunków bhp dla zatrudnionych. Takie obowiązki spoczywają również na organach organizacji gospodarczej, służby zdrowia, producentach maszyn i urządzeń technicznych.

Ale do przestrzegania przepisów bhp na każdym stanowisku pracy jest zobowiązany każdy pracownik. Same przepisy, nawet najbardziej dokładne, nie zapewnią realizacji wymogów bhp, gdy nie będą przestrzegane.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Bezpieczeństwo w domu i w pracy

Zanim opracowano i wprowadzono do życia publicznego przepisy bhp, pewnie też zdarzały się wypadki przy różnych pracach. Ale postęp techniki zaczął chyba zagrażać na wielu stanowiskach pracy. Dlatego wprowadzono zasady i wymogi, które trzeba szanować i przestrzegać ich na każdym stanowisku pracy. Tam, gdzie są urządzenia, maszyny, trzeba było wprowadzić nadzór bhp i przepisy chroniące pracowników obsługujących je.

Dlatego w każdym zakładzie pracy – i produkcyjnym i usługowym – na każdym stanowisku pracy mamy przepisy dotyczące bhp, a w niektórych zakładach także nadzór bhp. O tych przepisach, które przecież mają chronić zdrowie i czasem nawet życie – musi pamiętać każda osoba, wykonująca jakąkolwiek pracę. W domu też możemy zrobić sobie krzywdę sobie lub bliskim, jeżeli np. będziemy niewłaściwie obsługiwać jakąś maszynę, urządzenie, aparaturę.

Tutaj nikt nas nie kontroluje, nie działa żaden nadzór bhp, nikt nie sprawdza, czy przestrzegamy przepisów bhp. A nawet nierozsądne używanie drabiny przy remoncie, malowaniu czy myciu okna może spowodować upadek, uszkodzenie ręki czy nogi. Mamy naprawdę dużo możliwości na co dzień, by stosować przepisy bhp. Nie konkurujmy w łamaniu tych przepisów, często w grę wchodzi zdrowie, a nawet życie. Dlatego uczmy już od najmłodszych lat swoje dzieci własnym przykładem, że trzeba uważać i stosować mądre przepisy bhp.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Bezpieczna praca

Przepisy dotyczące bhp obowiązują w każdym zakładzie – produkcyjnym, usługowym lub instytucji. Każdy nowo przyjęty pracownik powinien być przeszkolony w tym zakresie, a odpowiada za to nadzór bhp. Chyba w każdym zakładzie jest też zespół bhp (w małym liczebnie zakładzie bywa tylko jeden pracownik). Szkolenia dotyczące bhp mogą być przeprowadzane albo na terenie zakładu pracy, albo na kursach, prowadzonych przez ośrodki szkolenia zawodowego.

Pracownik lub nadzór bhp ma obowiązek kontroli przestrzegania bhp na każdym stanowisku pracy. Ewentualne uchybienia w tym zakresie pracownik zgłasza zwierzchnikowi. Uporczywe łamanie zasad i przepisów bhp zwykle prowadzi do zwolnienia pracownika. Ale jeśli w zakładzie brak możliwości stosowania bhp na jakimś stanowisku pracy, pracownik ma obowiązek zgłosić tę sytuację.

Przepisy bhp mają ułatwiać pracę, chronić przed negatywnymi skutkami, ale także – dyscyplinować, zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Takie zasady prawne obowiązują w każdym zakładzie, w którym istnieje nadzór bhp. Jeśli wydarzy się wypadek przy pracy, jednostka nadrzędna dla tego zakładu pracy przejmuje kontrolę i stosuje sankcje wobec kierownictwa zakładu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Odpowiedzialność za BHP

Na straży przestrzegania zasad BHP stoją komórki w zakładach pracy, w ministerstwach, techniczna i społeczna inspekcja pracy, państwowa inspekcja sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego i urzędy górnicze. Oprócz tego nadzór BHP jest konieczny w każdym zakładzie – jako zespół tam zatrudniony lub jako usługa zewnętrzna.

Pomocy w zakresie doradztwa BHP można szukać w wielu miejscach, ale do przestrzegania przepisów i zasad BHP obowiązani są również pracownicy, niezależnie od tego, czy w danym zakładzie działa bezpośrednio nadzór BHP czy też odpowiada za niego firma zewnętrzna. Za naruszenie powyższych obowiązków grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, karno – administracyjna bądź nawet karna.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Przepisy regulujące bezpieczeństwo

W Polsce bezpieczeństwo i higiena pracy jest regulowane szczegółowymi przepisami, które stanowią składową część prawa pracy. Każdy zatrudniony może zwrócić się do zespołu BHP po nadzór BHP, gdy nie są wypełniane i przestrzegane przepisy np. dotyczące pracy kobiet czy młodych osób.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jest obowiązkiem kierownictwa zakładu. Jeśli nie ma możliwości, by dbał o nie zespół w zakładzie, nadzór BHP powinien być zlecony firmie zewnętrznej. Określone obowiązki ciążą w tej dziedzinie również na organach administracji gospodarczej, na organach służby zdrowia, a także na producentach, np. maszyn czy urządzeń wykorzystywanych w masowej produkcji.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Dodaj komentarz